Menu Close

Skupština

Skupština je najviše tijelo Udruge i čine ju svi članovi Udruge.

Skupština razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama Statuta, kao i druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor.

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti na izbornoj sjednici Skupštine
 • donosi odluku o prijemu počasnih članova u članstvo Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga
 • donosi plan rada Udruge, na prijedlog predsjednika i Izvršnog odbora Udruge
 • donosi financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu Udruge za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Tijela Udruge
 • odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge
 • Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom. Kvorum Skupštine čini natpolovičan broj pozvanih članova Udruge koji su platili članarinu za proteklu kalendarsku godinu i članarinu za tekuću godinu.

Mandat članova Skupštine traje do prestanka rada Udruge.